CSREUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY


Polska
03039
72-006
Szczecin
ul. Wspólna, 1a - Mierzyn
tel/fax:+48 091 4868825
e-mail: eucentrum@tlen.pl
www.eucentrum.glt.pl

Centrum jest jednostką naukowo-edukacyjną prowadzącą badania i szkolenia w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych szczególnie ukierunkowanych na transfer wiedzy, podejmującą działania na rzecz wyrównywania szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych. Cele Centrum realizowane są poprzez:

 • realizowanie projektów naukowych, prowadzenie badań, sporządzanie ekspertyz i analiz;
 • organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, studiów, konferencji, seminariów i innych form upowszechniania wiedzy;
 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności wyników badań, danych, opracowań naukowych, ekspertyz i analiz gospodarczych;
 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i współpraca międzynarodowa z instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Centrum;
 • opiniowanie i współtworzenie projektów reform gospodarczych i innych dokumentów w zakresie realizacji celów Centrum;
 • budowanie i wspieranie regionalnych sieci rozwoju, transferu wiedzy oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk;
 • podejmowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi w zakresie celów Centrum;
 • organizowanie konkursów;
 • przyznawanie stypendiów i nagród;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • organizowanie i tworzenie programów oraz akcji społecznych promujących cele Centrum.© CSR, 2007